Vzdělávací obory

Vzdělávací obory dle UČEBNÍHO PLÁNU ŠVP pro školní rok 2023/2024:

Povinné vzdělávací obory

 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Matematika
 • Informatika
 • Prvouka
 • Vlastivěda
 • Přírodověda
 • Dějepis
 • Výchova k občanství
 • Společenská výchova
 • Fyzika
 • Chemie
 • Přírodopis
 • Zeměpis
 • Environmentální výchova
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Výchova ke zdraví
 • Tělesná výchova
 • Praktické činnosti

Nepovinné vzdělávací obory

 • Cvičení z českého jazyka
 • Cvičení z matematiky
 • Předmět speciálně pedagogické péče
 • Náboženství

Zájmové aktivity pro školní rok 2023/2024:

 • Logopedický kroužek
 • Angličtina hrou
 • Pohybové hry
 • Hudební školička
 • Sborový zpěv
 • Rybářský kroužek
 • Příprava na SŠ z Čj
 • Příprava na SŠ z M
 • Stolní tenis
 • Přírodovědný kroužek s mysliveckou tématikou
 • Domácí práce
 • Kuchyně bez hranic
 • Fotbalový kroužek
 • Klub výtvarného tvoření
 • Klub dobré zprávy