O škole

Naše škola

Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace je škola rodinného typu. Díky nízkému průměrnému počtu žáků ve třídě se vzájemně všichni známe, učitelé žákům věnují mnoho pozornosti, mají čas na individuální přístup. Žáci dostávají prostor k osvojení a rozvíjení klíčových kompetencí – učí se využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, jsou vedeni k pochopení významu celoživotního vzdělávání.

Dvacet pedagogických pracovníků a osm nepedagogických zaměstnanců se neustále snaží připravovat žákům kvalitní podmínky pro vzdělávání. Výuka ve škole je pestrá, program zajímavý, často netradiční. V dubnu 2012 jsme slavnostně otevřeli novou moderně vybavenou odbornou učebnu pro výuku fyziky, chemie a dalších předmětů díky získanému grantu Nadace ČEZ v projektu ORANŽOVÁ UČEBNA. Žáci s námi tráví také volný čas v nepovinných předmětech a v mnoha zájmových aktivitách. Příkladem je od roku 2007 školní Dětský pěvecký sbor Zborováček, který navštěvuje průměrně 40 žáků školy ve dvou odděleních. Sbor vystupuje nejen na školních akcích, ale reprezentuje školu a obec na koncertech také mimo region.

Žáci všech ročníků se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola dobrých základů. V našem ŠVP se soustředíme na základní souhrn vědomostí a poznatků stejnou měrou jako na rozvíjení kompetencí žáků. Máme v něm zařazenu řadu aktivit navazujících na tradiční činnosti školy, na regionální podmínky a souvislosti. Velký důraz je kladen na průřezová témata a zejména na Společenskou výchovu, která byla zařazena ve všech ročnících a je vyučována třídními učitelkami.

Mnoho absolventů zborovické školy získalo střední vzdělání, mnoho z nich bylo přijato na vysoké školy a většina z nich je také úspěšně ukončila. Zborovická škola má dlouhodobou tradici kvality, v červnu 2009 oslavila 100. výročí od položení základního kamene budovy měšťanské školy. V roce 2012 jsme si připomněli 100 let od zahájení výuky v nové budově. V červnu 2013 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce obvodového pláště školy, během níž došlo k výměně všech oken a zateplení budovy s novou fasádou. V září 2014 uplynulo 30 let, kdy byla slavnostně otevřena přístavba školy.