Klapka z.s.

Klapka

KLAPKA, z. s. 

Významnými partnery školy jsou zejména zákonní zástupci žáků. V souladu se stanovami se většina z nich sdružuje ve spolku KLAPKA, z. s.

KLAPKA, z. s. je dobrovolné sdružení zákonných zástupců žáků, přátel, příznivců a zaměstnanců Základní školy Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizace, adresa Sokolská 211, Zborovice 768 32, kteří se zajímají o průběh vzdělávání a výchovy dětí ve škole a jejich školských zařízeních (školní družina, školní jídelna). KLAPKA, z. s. byl Ministerstvem vnitra ČR zaregistrován již 5. září 2007 s IČO 22 668 969.

Ve školním roce 2016/2017 byla podle stanov spolku poprvé volena Rada rodičů, která je nejvyšším orgánem spolku. Rada rodičů je složena ze zástupců členů spolku. Každý zástupce zastupuje v Radě rodičů jednu, nebo více ze tříd ZŠ Zborovice. Rada rodičů má nejméně 5 členů. Funkční období zástupců v Radě rodičů činí 1 rok. Rada rodičů si volí ze svých členů Předsedu spolku. Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku. Funkční období Předsedy spolku je tříleté.

Činnost spolku KLAPKA, z. s. je zaměřena zejména na:

  • Respektování práv, potřeb a zájmů dětí.
  • Vytváření a podporu bezpečného a všestranně rozvíjejícího se psychosociálního klimatu ve škole.
  • Zohledňování nových vědeckých poznatků ve vzdělávání a výchově žáků.
  • Ovlivňování vzdělávacích cílů školy a prostředků vzdělávání.
  • Koordinaci a sjednocování vzdělávacího a výchovného působení rodiny, školy, školských zařízení a obce.
  • Podporu a rozvoj vzájemné spolupráce mezi rodiči a učiteli.
  • Finanční spolupodílení na aktivitách školy a rozvoj materiálního zabezpečení vzdělávání a výchovy ve škole a školských zařízeních.