Sebeobrana žáků 2023 ZŠ Zborovice

Sebeobrana žáků 2023 ZŠ Zborovice

Koncem září a začátkem října proběhly pro žáky druhého stupně lekce kurzu sebeobrany. Kurzy se nám podařilo zrealizovat díky Dotaci Zlínského kraje v rámci dotačního programu Podpora sebeobrany žáků na základních školách, jež činila 70 % celkových způsobilých výdajů projektu. V rámci spoluúčasti na projektu zbývajících 30 % hradila škola, které polovinou částky přispěla Klapka, z.s.

Předešlé lekce sebeobrany měly velký ohlas jak ze strany žáků, tak i pedagogů, proto již podruhé zavítali do naší školy lektoři SORUDO. Zatímco pro žáky VI. a VII. třídy to byl kurz první – základní, žáci VIII. a IX. třídy, kteří prošli tímto kurzem již před dvěma roky, měli připravený navazující program. V obou kurzech byli žáci rozděleni do dvou skupin – na děvčata a chlapce. Jedním pracovištěm byla tělocvična a druhým učebna KVC.

Vlastní program základního kurzu začal seznámením a vysvětlením – co je systém SORUDO a proč se žáci zaměří na určité části sebeobrany. Žákům bylo nejen vysvětleno, jak se zachovat v různých krizových situacích, ale prošli si také praktickými prvky fyzické sebeobrany a seznámili se se základními principy bezpečného chování. Naše žáky to neuvěřitelně bavilo, lektoři prokázali profesionální úroveň – dokázali nejen vzbudit zájem žáků a korigovat jejich cvičení, a navíc uměli vše vtipně komentovat. Přínosem tohoto projektu je zvýšené zdravé sebevědomí žáků a také zvýšení povědomí o chování v krizových situacích.

V průběhu navazujících lekcí pro žáky osmé a deváté třídy si žáci zopakovali základní principy bezpečného chování a chování v rizikových situacích. Zkušení lektoři žákům zdůraznili, jak je důležité zbytečně riziko nepodstupovat a jak se v případě útoku chránit. Lekce proběhly velmi interaktivně, žáci se zapojovali do modelových simulací, na kterých lektor trpělivě vysvětloval varianty reakcí z reálného života. V praktických ukázkách si žáci nacvičovali obranné postoje a učili se ovládat prvky fyzické sebeobrany logicky propracovanou technikou.

Žáci se s lektory věnovali rovněž psychologické přípravě na jednání s agresorem a jeho manipulativní chování. Zážitkovou formou si vyzkoušeli práci s emocemi a nácvik svých reakcí při setkání s agresorem.

Přestože doufáme, že znalosti a schopnosti získané v lekcích sebeobrany nebudou muset naši žáci nikdy použít, jsme rádi, že jsme je mohli žákům poskytnout.

Mgr. Zdeněk Ferenz, Mgr. Monika Tomíková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE