Pojďme rozvíjet zdravovědu!

Pojďme rozvíjet zdravovědu!

Spolupráce ZŠ Zborovice na projektu „Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž“

Zapojili jsme se do projektu, který podpoří aktivity naší školy v oblasti výchovy ke zdraví. K tomuto tématu petří i výuka první pomoci. A právě tu můžeme rozvíjet s odbornou a materiální pomocí SZŠ Kroměříž. Současně s praktickým nácvikem první pomoci lze nahlédnout i na povolání z oblasti zdravotnictví.

Název projektu Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž
Registrační číslo CZ.1. 07/1.1.00/54.0058
Termín realizace 17. září 2014 – 31. července 2015

Projekt řeší potřebu středních zdravotnických škol zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent (ZA 53-41-M/01) za účelem zvýšení klíčových kompetencí a uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Projekt usiluje o přiblížení ošetřovatelské teorie k ošetřovatelské praxi. Za tímto účelem je na SZŠ Kroměříž zřízeno středisko praxe, které zabezpečí organizační, personální a materiální podmínky pro rozšíření spolupráce SZŠ se zaměstnavateli a se základními školami. Středisko je autonomní jednotkou, která je včleněna do organizační struktury Střední zdravotnické školy Kroměříž.

Cíle projektu

Zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent.
Poskytnout poradenství základním školám při zřizování minipodniků z oblasti první pomoci.

ZŠ Zborovice je zapojena do následující aktivity projektu: klíčová aktivita č. 5: Poradenství základním školám při zajišťování minipodniků z oblasti první pomoci