Naše DUM

Naše DUM

Seznam námi vypracovaných digitálních učebních materiálů
Jste-li učitelkou/učitelem libovolné základní školy v ČR a máte zájem nahlédnout, jak se nám při tvorbě DUM dařilo nebo dokonce naši práci využít pro inspiraci či vlastní výuku, napište nám – tyto DUMy vám zašle na e-mail na základě vaší žádosti autor/ka.
ročník obor období realizace
označení tematický okruh autor/ka

 8. a 9.  Ch  IV. B31 Elektrolýza – prezentace Impress Mgr. Marcela Hanáková
B32 Chemie slouží i ohrožuje – prezentace .ppt zszborovice@zszborovice.cz
B33 Alkalické kovy – prezentace .ppt
B34 Kovy alkalických zemin – prezentace .ppt
B35 Redoxní reakce – prezentace .ppt
B36 Složení látek, chemická vazba – aplikace Notebook
B37 Radioaktivita – prezentace .ppt
B38 Bílkoviny, proteiny – prezentace .ppt
B39 Vznik iontů – aplikace Notebook
B40 Názvosloví kyslíkatých kyselin a jejich solí – prezentace .ppt

 5.  Ikt IV. A41 Výplň a barva objektů – OpenOffice. org Draw  Mgr. Alena Maťová
A42 Kopírování objektů – OODraw  zszborovice@zszborovice.cz
A43 Vlastnosti objektů – OODraw
A44 Zarovnávání objektů – OODraw
A45 Kopírování objektů – OODraw
A46 Přesouvání a zarovnání objektů – OODraw
A47 Práce s objekty – OODraw
A48 Tvary a čáry – OODraw
A49 Tvary a čáry 1 – OODraw
A50 Práce s objekty 1 – OODraw
A51 Oprava chyb, mazání a vkládání znaků do textu – OpenOffice.org Writer
A52 Oprava chyb, práce s blokem – OOWriter
A53 Formátování textu – OOWriter
A54 Počítač a jeho části – OOWriter
A55 Práce s vloženou tabulkou – OOWriter
A56 Písmo typu Webdings – OOWriter
A57 Vkládání obrázků do textu – OOWriter
A58 Tvorba dokumentu s využitím formátování – OOWriter
A59 Galerie Písmomalby – OOWriter
A60 Text a obrázky – Můj oblíbený pes, OOWriter

 9.  M  IV. B41 Funkce – prezentace OpenOffice.org Impress  Mgr. Alena Maťová
B42 Funkce – procvičování, OOImpress  zszborovice@zszborovice.cz
B43 Přímá úměrnost, OOImpress
B44 Lineární funkce, OOImpress
B45 Vlastnosti lineárních funkcí – OOImpress
B46 Užití lineárních funkcí v praxi – OOImpress
B47 Kvadratická funkce – OOImpress
B48 Nepřímá úměrnost – OOImpress
B49 Podobnost geometrických útvarů – OOImpress
B50 Věty o podobnosti trojúhelníků – OOImpress
B51 Goniometrické funkce. Funkce sinus – OOImpress
B52 Určení hodnoty funkce sinus – OOImpress
B53 Funkce kosinus – OOImpress
B54 Určení hodnoty funkce kosinus – OOImpress
B55 Funkce tangens – OOImpress
B56 Geometrická tělesa – základní přehled, OOImpress
B57 Jehlan – OOImpress
B58 Síť a povrch jehlanu, objem jehlanu – OOIMpress
B59 Kužel – OOImpress
B60 Výpočet povrchu a objemu kužele – OOImpress

 2. st.  Hv   III.  A21 Periodizace dějin hudby
 Hv  A22 Počátky umění, hudba pravěku
 Hv  A23 Hudba starověku
 Hv  A24 Středověká hudba
 Hv,Vv,Čj  A25 Renesance
 Hv  A26 Renesanční hudba
 Hv, Vv  A27 Barokní umění
 Hv  A28 Vznik opery, vokální a instrumentální hudba baroka
 Hv  A29 Baroko v hudbě, české hudební baroko
 Hv  A30 Představitelé evropského hudebního baroka  Mgr. Jiří Jablunka
 Hv, Vv  A31 Klasicismus  j.jablunka@zszborovice.cz
 Hv  A32 Představitelé hudebního klasicismu
 Hv, Vv  A33 Romantismus
 Hv  A34 Představitelé raného romantismu
 Hv  A35 J. J. Ryba a Česká mše vánoční
 Hv  A36 Bedřich Smetana a Antonín Dvořák – opakování
 Hv  A37 Státní hymna a František Škroup
 Hv  A38 Moravskoslezský skladatel
 1. i 2. stupeň  Hv  A39 Rozdělení hudebních nástrojů
 Hv  A40 Symfonický orchestr

 7.  Čj II. B01 Druhy vět podle postoje mluvčího
 7.  Čj B02 Základní větné členy
 7.  Čj B03 Rozvíjející větné členy
 9.  Čj III. B04 Obecné výklady o jazyce
 2. st.  Čj B05 Slovní druhy
 8.  Čj B06 Významový poměr mezi souřadně spojenými větami hlavními
 2. st.  Čj B07 Vyjmenovaná slova
 7.  Čj B08 Psaní velkých písmen
 9.  Čj B09 Poučky  Mgr. Lenka Beranová
 7.  Čj B10 Druhy vět vedlejších  l.beranova@zszborovice.cz
 7.  Čj B11 Způsoby tvoření slov
 7.  Čj B12 Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 7.  Čj B13 Slovo a jeho význam
 9.  Čj B14 Věty a souvětí
 2. st.  Čj B15 Psaní čárky
 2. st.  Čj B16 Slovesné třídy a vzory
 9.  Čj B17 České národní obrození
 9.  Čj B18 Literární druhy a žánry
 7.  Čj B19 Počátky našeho písemnictví
 7.  Čj B20 Antická literatura – řecká

8. Z II. B21 ČR – Praha
8. Z B22 ČR – Jihočeský kraj
8. Z B23 ČR – Karlovarský kraj
8. Z B24 ČR – Středočeský kraj
8. Z B25 ČR – Plzeňský kraj
8. Z B26 ČR – Ústecký kraj
8. Z B27 ČR – Zlínský kraj
8. Z B28 ČR – Jihomoravský kraj
7. Z B29 Asie
6. Z B30 Těžký průmysl
6. Z I. A01 Vesmír Mgr. Lenka Beranová
6. Z A02 Podnebné pásy l.beranova@zszborovice.cz
6. Z A03 Tropické deštné lesy
7. Z A04 Severní Amerika
7. Z A05 Lidé v ohrožení
7. Z A06 Jak lidé využívají přírodu
8. Z A07 Antarktida
8. Z A08 Havajské ostrovy
8. Z A09 Tichý oceán
8. Z A10 Atlantský oceán

9. I. A11 Hydrosféra. Atmosféra. Mgr. Marcela Hanáková
9. A12 Vyvřelé horniny 2 zszborovice@zszborovice.cz
9. A13 Litosférické desky
9. A14 Zemětřesení
9. A15 Vyvřelé horniny 1
9. A16 Metamorfované horniny
9. Př, Ev A17 Vývoj populace – pravěk, starověk, středověk
9. Př, Ev A18 Ekosystémy
9. Př, Ev A19 Základní ekologické pojmy
9. A20 Vývoj člověka