x

Vzdělávací obory dle UČEBNÍHO PLÁNU ŠVP pro školní rok 2021/2022:

Povinné vzdělávací obory

 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Matematika
 • Informační a komunikační technologie
 • Prvouka
 • Vlastivěda
 • Přírodověda
 • Dějepis
 • Výchova k občanství
 • Společenská výchova
 • Fyzika
 • Chemie
 • Přírodopis
 • Zeměpis
 • Environmentální výchova
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Výchova ke zdraví
 • Tělesná výchova
 • Praktické činnosti

Nepovinné vzdělávací obory

 • Cvičení z českého jazyka
 • Cvičení z matematiky
 • Náboženství

Zájmové aktivity pro školní rok 2021/2022:

 • Logopedický kroužek
 • Angličtina hrou
 • Pohybové hry
 • Přípravný sbor
 • Sborový zpěv
 • Hudební kroužek (kytara, ukulele)
 • Výtvarný kroužek
 • Rybářský kroužek
 • Čtenářský klub
 • Klub komunikace v cizím jazyce
 • Badatelský klub